پولیش و واکس رنگی قرمز سوناکس-کد296400

پولیش و واکس رنگی قرمز سوناکس-کد296400

<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">SONAX Polish & Wax Color</p> <p style="text-align: justify;">پولیش و واکس رنگی قرمز <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> یک پوليش رنگی با واکس کارنابای طبيعی برای انواع رنگ های قرمز استاندارد و متاليک است. رنگدانه های موجود در پولیش و واکس رنگی قرمز <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> خط و خش های ريز را می پوشاند و باعث محافظت بلند مدت رنگ شده و به آن درخشش و براقيت فوق العاده ای می دهد.</p> <p style="text-align: justify;"></p>
View more
پولیش و واکس رنگی خاکستری سوناکس-کد296300

پولیش و واکس رنگی خاکستری سوناکس-کد296300

<p style="text-align: justify;">SONAX Polish & Wax Color</p> <p style="text-align: justify;">پولیش و واکس رنگی خاکستری <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> یک پوليش رنگی با واکس کارنابای طبيعی برای انواع رنگ های خاکستری استاندارد و متاليک است. رنگدانه های موجود در پولیش و واکس رنگی خاکستری <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> خط و خش های ريز را می پوشاند و باعث محافظت بلند مدت رنگ شده و به آن درخشش و براقيت فوق العاده ای می دهد.</p> <p style="text-align: justify;"></p>
View more
پولیش و واکس رنگی آبی سوناکس-کد296200

پولیش و واکس رنگی آبی سوناکس-کد296200

<p style="text-align: justify;">SONAX Polish & Wax Color</p> <p style="text-align: justify;">پولیش و واکس رنگی آبی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> یک پوليش رنگی با واکس کارنابای طبيعی، برای انواع رنگ های آبی استاندارد و متاليک است. رنگدانه های موجود در پولیش و واکس رنگی آبی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> خط و خش های ريز را می پوشاند و باعث محافظت بلند مدت رنگ شده و به آن درخشش و براقيت فوق العاده ای می دهد.</p> <p style="text-align: justify;"></p>
View more
پولیش و واکس رنگی مشکی سوناکس-کد296100

پولیش و واکس رنگی مشکی سوناکس-کد296100

<p style="text-align: justify;">SONAX Polish & Wax Color</p> <p style="text-align: justify;">پولیش و واکس رنگی مشکی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> یک پوليش رنگی با واکس کارنابای طبيعی، برای انواع رنگ های مشکی استاندارد و متاليک است. رنگدانه های موجود در پولیش و واکس رنگی مشکی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> خط و خش های ريز را می پوشاند و باعث محافظت بلند مدت رنگ شده و به آن درخشش و براقيت فوق العاده ای می دهد.</p>
View more
پولیش و واکس رنگی سفید سوناکس-کد296000

پولیش و واکس رنگی سفید سوناکس-کد296000

<p style="text-align: justify;">SONAX Polish & Wax Color</p> <p style="text-align: justify;">پولیش و واکس رنگی سفید <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> یک پوليش رنگی با واکس کارنابای طبيعی برای انواع رنگ های سفید استاندارد و متاليک است. رنگدانه های موجود در پولیش و واکس رنگی سفید <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> خط و خش های ريز را می پوشاند و باعث محافظت بلند مدت رنگ شده و به آن درخشش و براقيت فوق العاده ای می دهد.</p> <p style="text-align: justify;"></p>
View more
محافظ پرسرعت سوناکس کد-288405

محافظ پرسرعت سوناکس کد-288405

<div id="tw-target-text-container" class="tw-ta-container tw-lfl"></div> <p id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-ta tw-text-small" dir="rtl" data-placeholder="Translation"><span lang="fa">محافظ پرسرعت سوناکس کد-288405 محافظت سریع با موم Carnauba برای سطوح تازه رنگ و پولیش شده. سطح فشرده رنگی با درخشش عمیق چشمگیر تولید می کند. سریع در پردازش، طولانی در حفاظت! حاوی موم طبیعی Carnauba است.</span></p>
View more
حوله مایکروفایبر نرم مخصوص 3 عددی سوناکس-کد450700

حوله مایکروفایبر نرم مخصوص 3 عددی سوناکس-کد450700

<p style="text-align: justify;">SONAX Microfibre Cloth Ultrafine</p>   <p style="text-align: justify;">حوله مایکروفایبر نرم مخصوص 3 عددی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a>، حوله حرفه ای برای بدست آوردن بهترین نتایج در نگهداری اتومبیل است. این محصول هیچ اثر و خط و خشی، باقی نمی گذارد و بسیار نرم و جاذب است. حوله مایکروفایبر نرم مخصوص 3 عددی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> دارای گوشه های گرد با لبه های دوخته شده است. این محصول با داشتن الیاف فوق العاده نرم، انتخاب مناسبی برای استفاده به همراه محصولات حرفه ای <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> مانند انواع <a href="http://sonaxiran.com/?search_category=&s=%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4+&search_posttype=product">پولیش</a> و ... خواهد بود.</p>
View more
صفحه نگهدارنده 125 میلی متر سوناکس-کد493200

صفحه نگهدارنده 125 میلی متر سوناکس-کد493200

SONAX Back-up Plate 125 mm <p style="text-align: justify;">صفحه نگهدارنده 125 میلی متر <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> با چسب فیزیکی، برای دستگاه پولیش با دنده M14 جهت استفاده از پدهای پولیش با حداقل قطر 130 میلی متر استفاده می شود.</p>
View more
سیلانت و محافظ چراغهای جلوی پلاستیکی سوناکس-کد276041

سیلانت و محافظ چراغهای جلوی پلاستیکی سوناکس-کد276041

  <p style="text-align: justify;">SONAX PROFILINE Headlight Protection</p>   <p style="text-align: justify;">سیلانت و محافظ چراغهای جلوی پلاستیکی <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> برای چراغ هایی است، که  قبلا با استفاده ازمحصول پولیش چراغ (<a href="http://sonaxiran.com/product/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%AF276141/">پولیش چراغPROFILINE Headlight Polish</a>) پولیش شده است.</p>
View more
محافظ رنگ سی سی 36 سوناکس-کد236941

محافظ رنگ سی سی 36 سوناکس-کد236941

<p style="text-align: justify;">محافظ رنگ سی سی 36 <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a>، پس از یک پولیش بی نقص و بدون هولوگرام روی رنگ بدنه خودرو، مطلوب ترین حالت ماندگاری را ایجاد می کند. نتیجه درخشان آن برای طولانی ترین مدت ماندگار است. پوشش سرامیکی محافظ رنگ سی سی 36 <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> به کمک فرمول نو آورانه خود امکان دستیابی به کیفیتی متمایز نسبت به سایر محصولات را فراهم می آورد. پوشش محافظ با ماندگاری طولانی بر پایه فن آوری نانو برای کاربران حرفه ای است. محافظ رنگ سی سی 36 <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> ، یک لایه محافظ برای انواع رنگ ها و کلرهای ضد خش با درخشش و شفافیت بالا  ایجاد می کند و یک لایه بسیار مقاوم متشکل از نانوذرات سیلیکات به وجود می آورد. همچنین این محصول رنگ خودرو را فوق العاده زنده و نو می کند و دارای اثر ضد گرد و غبار و آب گریزی ماندگار است. بسته به شرایط آب و هوایی که رنگ در معرض آن قرار دارد، <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">SONAX</a> CC36 محافظت و درخششی برای بیش از 36 ماه، را با خود همراه دارد.</p> <p style="text-align: justify;"></p>
View more
X